www.anyacska.hu
  BEMUTATKOZÁS | ANYASÁG | SZOPTATÁS | CSALÁD | HAGYOMÁNY | HIT
 
Anyaság   "Járjatok szeretetben!" (Efezus 5,2)


Kicsoda Isten?
Szerető anyák?
Fegyelmezés
Alvás
Háztartás
Gyermekvárás
Otthonteremtő édesanyák
Apák (előkészületben)
új Vissza a munkába
Élettörténetek
 
 
 
Untitled Document

Isten anyai tulajdonságai
Életünk legfontosabb kérdései közé tartozik az, hogy kicsoda Isten. Mivel Jézus Atyának hívta Őt, ezért férfiként képzeljük el, szinte látjuk Őt a trónján, bár tudjuk, hogy nem kiábrázolható. Hallunk a teremtő Istenről, aki szent és nem tűri a bűnt, de aki megbocsátja vétkeinket Fia, Jézus Krisztus érdeméért.  Keveset vagy egyáltalán nem gondolunk viszont arra, hogy Isten nem férfi és nem nő, hanem Benne teljes egységben vannak az atyai és az anyai tulajdonságok. Amennyire férfias, annyira nőies és gyengéd is. Amennyire mennyei Atyánk, annyira mennyei Anyánk is. Ha gyermekeinket arra akarjuk tanítani, hogy Isten milyen, akkor személyes példaadásunkkal ezt a szerető, mennyei szülőt kell képviselnünk a számára. A következőkben néhány igehelyet sorolok fel a Bibliából, amely alapján Istennek ez a szeretetteljes oldala ismerhető meg.

Jób 15.11.
Kevésnek tartod Isten vigasztalását
és a hozzád szelíden szóló beszédet?

Zsoltárok 27.10.
Ha apám, anyám elhagyna is, az Úr magához fogad engem.

Zsolt. 131.2
Inkább csitítottam, csendesítettem lelkemet, mint anya a gyermekét. Mint a gyermek, olyan most a lelkem.
Zsolt. 94.19.
Ha megtelik szívem aggodalommal,
Vigasztalásod felüdíti lelkemet.(Istenem)

Ézs. 40.11
(Isten) Mint pásztor, úgy legelteti nyáját, karjára gyűjti a bárányokat, ölébe veszi őket, az anyajuhokat szelíden vezeti.

Ézs. 49.15
Megfeledkezik-e csecsemőjéről az anya, nem könyörül-e méhe gyermekén? Ha mások megfeledkeznének is, én nem feledkezem meg rólad! – mondja Isten.
Ézs. 66.13
Ahogyan az anya vigasztalja fiát, úgy vigasztallak én titeket: Jeruzsálemben kaptok vigasztalást! – mondja Isten.
Jeremiás 31.3.
Örök szeretettel szerettelek,
azért vontalak magamhoz hűségesen – mondja Isten.

2Korinthus 1.3.
Áldott az Isten, a mi Urunk, Jézus Krisztus Atyja, az irgalom Atyja és minden vigasztalás Istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban, azzal a vigasztalással, amellyel az Isten vigasztal minket.
1Thessz. 2.7
Mint Krisztus apostolai élhettünk volna tekintélyünkkel, mégis olyan szelíden léptünk fel közöttetek, mint ahogyan az anya dajkálja gyermekeit.
2Thessz. 2.16.
Maga pedig a mi Urunk Jézus Krisztus és az Isten, a mi Atyánk, aki szeretett minket, és kegyelméből örök vigasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg, vigasztalja meg a ti szíveteket, és erősítsen meg titeket minden jó cselekedetben és beszédben.

1János 4. 7-13.
Szeretteim szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől született, és ismeri Istent, aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg az Istent, mert Isten szeretet. Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk őáltala. Ez a szeretet, és nem az, hogy ahogy mi szerettük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a Fiát engesztelő áldozatul bűneinkért.
Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást.

1Móz. 49.25

Atyád Istenétől, ki megsegít téged, a Mindenhatótól, aki megáld téged az ég áldásával felülről, a lent elterülő mélység áldásaival, az emlők és anyaméh áldásaival.

Hamisítatlan tej: testi táplálék - Hamisítatlan tej: lelki táplálék

Isten, mint jó Atya, gondot visel a teremtményeiről, de országába, ami a mennyország, csak megtérés, újjászületés által lehet bejutni. Ez azt jelenti, hogy az életünket tudatosan Isten uralma alá rendeljük, az Isten által megszabott rendet követjük, és vezetése szerint igyekszünk élni. Erre Ő hív, és a kezdetét a Szentírás újjászületésnek hívja, mely hasonlít a testi születéshez abban az értelemben, hogy van fogantatása, amikor valaki meghallja Isten szavát az istentiszteleten, vagy a Biblia olvasása közben. A születés az a pillanat, amikor valaki megvallja a bűneit, bűnbocsánatot kap Jézus érdeméért, és belekerül Isten családjába. Ez egy lelki születés, de ugyanúgy szüksége van táplálékra a lelki csecsemőnek, mint a földi életben az újszülöttnek. Isten a lelki tejet kínálja, ami a Biblia könnyebben érthető részeit jelenti: az evangéliumokat, vagy a történeti részeket. Ahogy nő a gyermek, úgy kap keményebb eledelt, nehezebb, súlyosabb igazságokkal szembesül, többet megtud Istenről és önmagáról. Ilyenek például a prófétai könyvek: Ézsaiás, Jeremiás könyvei.  Ahogy a földi életben az anyatej a legjobb táplálék, úgy a lelki életben is erre van szükség a növekedéshez. A keményebb eledelt a gyermek igényei szerint adhatjuk mind a testi, mind a lelki életben. A lelki csecsemőkor különleges időszak, sok szeretetre és türelemre van szükség a felnőtt hívők részéről, hogy egészségesen fejlődjön a megtért ember. Ne akarják idő előtt rendre szoktatni, ne legyenek irreális elvárások felé, hanem inkább Isten szeretetével kell találkoznia.
Fontos még idézni az efezusi levelet: „Kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.”(2.8-9) Az üdvösség pedig itt a földön elkezdődik, itt kell dönteni, válaszolva Isten hívására.
 Néhány igehely erről:
1Pt. 1,23-25
Mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Isten élő és maradandó igéje által. „Mert minden test olyan, mint a fű, és minden dicsősége, mint a mező virága: megszárad a fű, és virága elhull, de az Úr beszéde megmarad örökké”. Ez pedig az a beszéd, amelyet hirdettek nektek.

1Pt. 2,1-3
Levetve tehát minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigységet és minden rágalmazást, mint újszülött csecsemők a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre; mivel megízleltétek, hogy jóságos az Úr.

Zsid. 5,12-14
Ugyanis ennyi idő múltán már tanítóknak kellene lennetek, mégis arra van ismét szükségetek, hogy titeket tanítson valaki az Isten beszédeinek alapelemeire, mert olyanokká lettetek, mint akiknek tejre van szükségük, nem kemény eledelre. Aki ugyanis tejen él, járatlan az igazság igéjében, mivel kiskorú. A nagykorúaknak pedig kemény eledel való, mint akiknek érzékszervei a gyakorlat következtében már alkalmasak a jó és a rossz megkülönböztetésére.

xxx

Ha valaki keresi Istent, legjobb, ha csatlakozik egy keresztyén közösséghez, ahol a lelkész segít neki abban, hogy hogyan induljon el. Legyen Bibliája és olvassa naponta, mert  Isten az Igén keresztül lép velünk kapcsolatba.
 „Közeledjetek az Istenhez, és Ő közeledni fog hozzátok”(Jakab 4.8)
Ágostonné Szőcs Anna
www.anyacska.huA letöltések szabadon felhasználhatók, a név (Ágostonné Szőcs Anna) és a honlapcím (www.anyacska.hu) megjelölésével.

 
 
 
   
BEMUTATKOZÁS | SZOPTATÁS | ANYASÁG | CSALÁD | HAGYOMÁNY | HIT
 
www.anyacska.hu | Minden jog fenntartva. 2007